LOGO

טראומה של ילדות בצל האלימות נשארת לכל החיים

ילדים תמיד עדים לאלימות – גם אם להוריהם נדמה שהאלימות מתרחשת הרחק מעיניהם

ילדים תמיד עדים לאלימות – גם אם להוריהם נדמה שהאלימות מתרחשת הרחק מעיניהם

אלימות נגד נשים = פגיעה בילדים

אלימות נגד נשים היא תופעה בעלת השלכות רבות, לא רק על מי שהאלימות מופנית כלפיה, אלא על מעגלים נוספים בסביבתה.

 

אין ספק כי הנפגעים העיקריים מאלימות במשפחה, מלבד הקורבן הישיר, אלו הילדים, הגדלים בסביבה רעילה. לכן כל כך חשוב לקטוע את מעגל האלימות ולאפשר יעוץ, תמיכה וטיפול בנשים, גברים וילדים החיים בו.

ילדים תמיד עדים לאלימות- גם אם להוריהם נדמה שהאלימות מתרחשת הרחק מעיניהם

הילדים סופגים הכל, ומהלך חייהם, התפתחותם, התבגרותם ותפקודם כאנשים בוגרים מושפע, ולעתים קרובות מוכתב, על-ידי הטראומה של ילדות בצל האלימות.

 

טיפול וסיוע לאשה נפגעת האלימות, או לבן זוגה האלים, לא מקל רק על בעייתם שלהם, אלא הוא מונע את העברת הדפוס הלאה, לדורות הבאים.

ילדות וילדים שגדלים בסביבה אלימה עלולים להפוך לבוגרים אלימים או לקורבנות בעצמם.

ילדים וילדות החשופים לאלימות בביתם יקחו איתם לגן, לבית הספר, לצבא ולמערכות היחסים שלהם את החוויה הטראומטית. כל המעגלים הסובבים אותם יושפעו מאותה חוויית ילדות קשה.

 

לכן כל-כך חשוב לקטוע את מעגל האלימות – לטובת כולנו.

אלימות נגד נשים = פגיעה בילדים

אלימות נגד נשים היא תופעה בעלת השלכות רבות, לא רק על מי שהאלימות מופנית כלפיה, אלא על מעגלים נוספים בסביבתה.

 

אין ספק כי הנפגעים העיקריים מאלימות במשפחה, מלבד הקורבן הישיר, אלו הילדים, הגדלים בסביבה רעילה. לכן כל כך חשוב לקטוע את מעגל האלימות ולאפשר יעוץ, תמיכה וטיפול בנשים, גברים וילדים החיים בו.

ילדים תמיד עדים לאלימות- גם אם להוריהם נדמה שהאלימות מתרחשת הרחק מעיניהם

הילדים סופגים הכל, ומהלך חייהם, התפתחותם, התבגרותם ותפקודם כאנשים בוגרים מושפע, ולעתים קרובות מוכתב, על-ידי הטראומה של ילדות בצל האלימות.

 

טיפול וסיוע לאשה נפגעת האלימות, או לבן זוגה האלים, לא מקל רק על בעייתם שלהם, אלא הוא מונע את העברת הדפוס הלאה, לדורות הבאים.

ילדות וילדים שגדלים בסביבה אלימה עלולים להפוך לבוגרים אלימים או לקורבנות בעצמם.

ילדים וילדות החשופים לאלימות בביתם יקחו איתם לגן, לבית הספר, לצבא ולמערכות היחסים שלהם את החוויה הטראומטית. כל המעגלים הסובבים אותם יושפעו מאותה חוויית ילדות קשה.

 

לכן כל-כך חשוב לקטוע את מעגל האלימות – לטובת כולנו.

הקו החם של נעמת 9201*

בימים א’-ה’ בשעות 9:00 – 15:00.

הקו החם של נעמת 9201*